Polityka Prywatności, Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim komputerze. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki na zakupy oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Możesz jednak wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją Pomocy przeglądarki lub przejrzenie strony o ciasteczkach, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.

Klauzula informacyjna Emmerson Evaluation Sp. z  o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Emmerson Evaluation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jana Pawła II 27, 00-867).
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Emmerson Evaluation sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: IOD@emmerson-evaluation.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia umowy oraz jej wykonywania (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest:
   1. dochodzenie roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z zawartych umów,
   2. prowadzenie marketingu bezpośredniego (uczestnictwo w konkursach, programach motywacyjnych, szkolenia, konferencje),
  4. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora (m.in. planowanie i analiza zatrudnienia, zarządzanie Przetwarzane dane obejmować będą imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail, numer PESEL lub NIP (w zależności od rodzaju zawieranej umowy), numer rachunku płatniczego, historię zatrudnienia i wyksztalcenia, posiadane uprawnienia zawodowe oraz ewentualnie inne dane, jeśli okaże się to niezbędne do wykonania umowy.
 4. Dane pozyskiwane będą bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 5. Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych będą podwykonawcy administratora (w szczególności dostarczający usługi IT) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia rozwiązania lub wykonania umowy, a w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy 6 lat od dnia pozyskania danych, a w przypadku kandydatów do pracy (umowa o pracę) – do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Okres 6 lat wynika z obowiązku przechowywania dokumentacji na podstawie ustawy rachunkowości oraz w związku z koniecznością ochrony administratora przed roszczeniami, w okresie przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane pracownicze przechowywane będą w okresie 50 lat od zakończenia umowy, a w przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku 10 lat od zakończenia umowy -zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii
  2. prawo ich sprostowania
  3. żądania ich usunięcia
  4. żądania ograniczenia przetwarzania (np. w toku rozpatrywania skargi lub reklamacji)
  5. do przenoszenia danych do innego administratora
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeśli taka zgoda była wyrażana) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).

 1. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator nie stosuje profilowania, w szczególności nie podejmuje w sposób zautomatyzowany – w oparciu o profilowanie – decyzji wpływających na prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą.